top of page

DISCLAIMER 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Torsit Hijsinstallaties B.V., aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de website onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

 

De informatie op deze website wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van deze website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Torsit Hijsinstallaties BV. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer) netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze website bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website, of de websites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

 

Gezien het voorgaande sluit Torsit Hijsinstallaties B.V. dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website en of de informatie te kunnen raadplegen.

Mocht hierover onduidelijkheid zijn of heeft u vragen, dan horen wij dit graag van u.

Samenwerking voor video- en fotomateriaal: 

De Videoverteller

Sander van der Kolk 

Leon van Velzen 

Freepik.com (Dooder)

 

 

WEETJE'S
bottom of page